ГИФ" ЕООД спечели проект към Агенцията за хора с увреждания /договор No. 4-СН/ 19.05.2022 за

ПОВИШАВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ И СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ В „ГИФ“ ЕООД

Изпълнението на проекта е свързано с:

- Oбучение на служители с трайни увреждания в областта на графичния дизайн и предпечатната подготовка
- Oбучение на служители с трайни увреждания в рекламните услуги чрез развитие на дигитални компетентности и нови интернет технологии
- Oбучение на служители с трайни увреждания в полиграфическите услуги чрез разучаване на добри практики
- Oбучение на служители с трайни увреждания  в маркетинга и рекламата 
- Oбучение на служители с трайни увреждания за работа с програми за отдалечен достъп

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГИФ ЕООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.073-11265-C01, наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 10 000,00 лв., от които 8500,00 лв. европейско и 1500,00 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 02.09.2020 г. до 02.12.2020 г. Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"ГИФ" ЕООД спечели проект към Агенцията за хора с увреждания /договор No. 8-СН/ 27.04.2020/ за

"СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГИФ ЕООД ЗА СТАНДАРТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ISO 9001:2015 И ISO 27001:2017 И ПОВИШАВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ В ДРУЖЕСТВОТО“

Изпълнението на проекта е свързано с:

• Повишаване на социалния капитал чрез професионално обучение на служители с трайни увреждания от фирмата, съгласно изискванията на ISO 9001 и ISO 27001. 
• Извършване на сертификация на системата за управление на качеството ISO 9001:2015 
• Извършване на сертификация на системата на информационната сигурност ISO 27001:2017
 

На 21.07.2020 ГИФ ЕООД успешно защити и получи международните серификати ISO 9001:2015 и ISO 27001:2017